លោក​ស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកឡើង​គោលដៅ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​នូវ​ការ​ធ្វើ​ទំនើបភាវូបនីយកម្ម​ផែ្នក​ការពារ​ជាតិ​និង​កងទ័ព
2017-10-18 15:34:20  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ងទី​១៨​ ខែ​តុលា​ សមាជ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​លើកទី​១៩​បាន​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​សម័យប្រជុំ​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​ លោក​ស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​ថែ្លង​របាយការណ៍​ជូន​សមាជ​លើកនេះ​ព្រមទាំង​បាន​លើកឡើង​គោលដៅ​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​នូវ​ការ​ធ្វើ​ទំនើបភាវូបនីយកម្ម​ផែ្នក​ការពារជាតិ​និង​កងទ័ព៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ