តំបន់ហុងកុង​ត្រូវគេ​វាយតម្លៃ​ជា​តួអង្គសេដ្ឋកិច្ច​សេរី​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ម្តងទៀត ​រដ្ឋបាល​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង​សំដែង​ការស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការនេះ​
2017-09-29 14:23:18  cri  Web Editor:Sun
    ក្នុង​របាយការណ៍​ស្តីពី​កម្រិត​សេរីភាព​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច​ថ្មីបំផុត​នៃ​មន្ទីរ​ស្រាវជ្រាវ ​Fraser​ នៃ​ធនាគារ​គំនិត​ របស់​ប្រទេស​កាណាដា ​បាន​វាយតម្លៃ​តំបន់​ហុងកុង​ជា​តួអង្គ​សេដ្ឋកិច្ច​សេរី​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​ម្តងទៀត​ ហើយ​រដ្ឋបាល​តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង​បាន​សំដែង​ការស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការនេះ​កាលពី​ថ្ងៃទី២៨​ខែកញ្ញា ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ