តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង​នៃ​ប្រទេស​ចិន​បញ្ចប់​ការ​ចរចារ​អំពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ផែ្នក​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាមួយ​សមាគម​អាស៊ាន​
2017-09-11 15:19:36  cri  Web Editor:Wei

    

     ថៃ្ង​ទី៩​ ខែ​កញ្ញា​ តំបន់​រដ្ឋបាល​ពិសេស​ហុងកុង​នៃ​ប្រទេស​ចិន​និង​សមាគម​អាស៊ាន​បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​បញ្ចប់​ការ​ចរចារ​អំពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ផែ្នក​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​និង​កិច្ចព្រម​ព្រៀង​វិនិយោគ​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​រួច​រាល់​ហើយ៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ