ប្រទេស​ហ្ស៊កហ្ស៊ី​រំពឹង​ថា​ អាច​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ដែល​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ដល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ក្រោម​ក្របខ័ណ្ឌ​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ជាមួយ​ប្រទេស​ចិន​
2017-08-15 11:17:16  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ងទី​១៤​ ខែ​សីហា​ លោក​ KumsiSvili​ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ប្រទេស​ហ្ស៊កហ្ស៊ី​បាន​ថែ្លង​នៅ​ក្រុង​ឌីប៊ីលីស​ថា​ ប្រទេស​ហ្ស៊កហ្ស៊ី​រីករាយ​ចាត់​ទុក​ការ​រួមគ្នា​កសាង​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ជា​ឱកាស​ដើម្បី​ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ដែល​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ដល់​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅ​មក​រវាង​ប្រទេស​ហ្ស៊កហ្ស៊ី​និង​ប្រទេស​ចិន​និង​ការអភិវឌ្ឍ​ជាមួយ​គ្នា​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ