លោក​វ៉ាងអ៊ី​ថែ្លងថា​ នឹង​សម្រេច​ការអភិវឌ្ឍ​ជាមួយ​គ្នា​ក្នុង​កិច្ចកសាង​រួម​នូវ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​
2017-08-04 15:19:24  cri  Web Editor:Wei

    ថៃ្ងទី​៣​ ខែ​សីហា​ លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​រួម​ជាមួយ​លោក​Cavusoglu​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​តួកគី​បាន​ជួប​ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​ក្រោយ​ពេល​ភាគី​ទាំងពីរ​បាន​ធ្វើ​ការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​និង​តួកគី​រួច។​

    លោក​វ៉ាងអ៊ី​បាន​ថែ្លងថា​ ការ​កសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ជាមួយ​គ្នា​គឺ​សម​ស្រប​នឹង​ផលប្រយោជន៍​រួម​នៃ​ភាគី​ទាំងពីរ​ចិន​និង​តួកគី។​ភាគី​ចិន​រីករាយ​រួម​ជា​មួយ​ភាគី​តួកគី​ សម្រេច​ការអភិវឌ្ឍ​ជាមួយ​គ្នា​ក្នុង​កិច្ចកសាង​រួម​នូវ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ