អតីត​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ថែ្លងថា​ គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​នឹង​ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផែ្នក​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ពិភពលោក​
2017-08-04 15:16:31  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ងទី​៣ ​ខែ​សីហា​ លោក​Lamy​អតីតអគ្គលេខាធិការ​នៃ​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​បាន​ថែ្លង​នៅ​ក្រុង​ស៊ីដនី​ថា​ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​នឹង​ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផែ្នក​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ពិភពលោក​កាន់តែ​ខ្លាំង​ក្លា៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ