ឆ្នាំទៅ​ប្រទេសចិន​សម្រេចបាន​តម្លៃបន្ថែម​លើអាជីវកម្ម​ប្រើប្រាស់​ទឹកសមុទ្រ​ក្នុងទំហំ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ១ ពាន់ ៥ រយលាន​យាន់ប្រាក់ចិន
2017-07-20 15:14:18  cri  Web Editor:Xu
    ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា អគ្គនាយកដ្ឋាន​សមុទ្រ​ជាតិចិន​បានប្រកាស​របាយការណ៍​អំពី​ការប្រើប្រាស់​ទឹកសមុទ្រ​ទូទាំងប្រទេស​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយបាន​បង្ហាញថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ អាជីវកម្ម​ប្រើប្រាស់​ទឹកសមុទ្រ​នៃប្រទេសចិន​សម្រេចបាន​តម្លៃបន្ថែម​ក្នុងទំហំ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ១ ពាន់ ៥ រយលាន​យាន់ប្រាក់ចិន គឺបាន​កើនឡើង ៦ កណ្តក់សញ្ញា ៨ ភាគរយ​បើប្រៀបធៀបនឹង​ឆ្នាំ ២០១៥ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ