សន្និសីទ​នៃ​សមាជិក​គណៈអចិន្ត្រៃយ៍​ក្រុមប្រឹក្សា​កិច្ចការរដ្ឋចិន​ចាត់ចែង​ការងារ​បង្កើត​តំបន់គំរូ​ថ្នាក់ជាតិ​អំពី​ការផលិត​ដោយប្រទេសចិន​ឆ្នាំ ២០២៥
2017-07-20 10:21:36  cri  Web Editor:Xu
    ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា លោក​LiKeqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន​បាន​ធ្វើជា​អធិបតី​កោះធ្វើ​សន្និសីទ​នៃ​សមាជិក​គណៈអចិន្ត្រៃយ៍​ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការ​រដ្ឋចិន ចាត់ចែង​ការងារបង្កើត​តំបន់គំរូ​ថ្នាក់ជាតិ​អំពី​ការផលិត​ដោយប្រទេសចិន​ឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បី​បង្កើនល្បឿន​មុខរបរ​ផលិត​កែប្រែធុន​និង​ដំឡើងថ្នាក់ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ