រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ស្រីលង្កា​កោត​សរសើរ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ផ្តល់​សារប្រយោជន៍​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​នៃ​ប្រទេស​ស្រីលង្កា​
2017-06-21 15:58:31  cri  Web Editor:Wei
  ថៃ្ង​ទី២០​ ខែ​មិថុនា​ លោក​ Karunanayake​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ថ្មី​នៃ​ប្រទេស​ស្រីលង្កា​បាន​កោត​សរសើរ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ដែល​ប្រទេស​ចិន​បាន​លើកឡើង​ ហើយ​បាន​សំគាល់​ថា​ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​នេះ​មាន​សារប្រយោជន៍​ដល់​ប្រទេស​ស្រីលង្កា៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ