ខែ​មេសាឆ្នាំនេះ​​​ ប្រទេស​ចិន​បង្កើន​ការគ្រប់គ្រង​ប័ណ្ណបំណុល​ជាតិ​អាមេរិក​ចំនួន​ ៤ ពាន់ ៦ រយ​លានដុល្លារអាមេរិក
2017-06-16 16:27:07  cri  Web Editor:Li

ថ្ងៃទី ១៥ ខែ​មិថុនា​ ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាមេរិក​បានប្រកាស​ទិន្នន័យមួយ​បង្ហាញ​ថា​ នៅ​ខែ​មេសា ឆ្នាំនេះ​ ប្រទេស​ចិនបាន​​បង្កើន​ការគ្រប់គ្រង​​ប័ណ្ណបំណុល​ជាតិ​អាមេរិក​ចំនួន​ ៤ ពាន់​ ៦រយលាន​ដុល្លារអាមេរិក​ នេះ​ជា​ខែ​ទីបី​នៃ​​ការកើនឡើង​ជាប់​ៗសម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ប័ណ្ណ​បំណុល​ជាតិរបស់​អាមេរិក​   ទំហំគ្រប់គ្រង​ប័ណ្ណ​បំណុល​បាន​ឡើង​ដល់ ១,០៩២២ ទ្រីលាន​​ដុល្លារអាមេរិក​ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ