កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​អាស៊ី​ឆ្នាំ​២០១៧​ឈាន​ដល់​មតិ​ឯកភាព​អំពី​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​មាន​តួនាទី​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ជា​សាធារណៈ​ដើម្បី​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ
2017-06-08 15:28:48  cri  Web Editor:Ma
     ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៧​ខែ​មិថុនា ​ក្នុង​អនុវេទិកា​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​អាស៊ី​លើក​ទី​១៤​ឆ្នាំ​២០១៧​ដែល​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​QingDao ​អង្គ​ប្រជុំ​បាន​ឈាន​ដល់​មតិ​ឯកភាព​អំពី​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​មាន​តួនាទី​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ជា​សាធារណៈ​ដើម្បី​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ