លោក​ Zhong​ Shan​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​ថែ្លង​ថា​ កិច្ចព្រមព្រៀង​អំពី​ទំនាក់​ទំនង​ភាព​ជា​ដៃគូ​ផែ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ក្នុង​តំបន់​សម​ស្រប​តាម​ស្មារតី​ផ្លូវ​សូត្រ​កម្រិត​ខ្ពស់​
2017-05-23 10:47:46  cri  Web Editor:Wei
     ក្នុង​សន្និសីទ​រដ្ឋមន្រ្តី​ស្តីពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​អំពី​ទំនាក់​ទំនង​ភាពជា​ដៃគូ​ផែ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​បាន​បញ្ចប់​នា​ថៃ្ង​ទី​២២ ​ខែ​ឧសភា​ លោក​ Zhong​ Shan​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​បាន​ថែ្លង​ថា ការចរចា​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អំពី​ទំនាក់​ទំនង​ភាព​ជាដៃគូ​ផែ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ក្នុង​តំបន់​កំពុង​តែ​ជំរុញ​ធ្វើ​ឲ្យ​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​ខាង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​មួយ​ដែល​ទំនើប​ គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ គុណភាព​ខ្ពស់​និង​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ឲ្យ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ ហើយ​សម​ស្រប​តាម​ស្មារតី​ផ្លូវ​សូត្រ​កម្រិត​ខ្ពស់៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ