សកម្មភាព​មាន​ចិត្ត​មេត្តាធម៌​របស់​អាណិកជនចិន​និង​ដំណើរ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ភ្នែក​ឡើង​បាយ​អំពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​ខ្សែក្រ​វាត់​មួយ​ផ្លូវ​មួយ​ចាប់​ដំណើរ​ការ​នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា
2017-05-21 14:56:29  cri  Web Editor:Zheng

 ថ្ងៃ​ទី​២០​ខែ​ឧសភា សកម្មភាព​មាន​ចិត្ត​មេត្តាធម៌​របស់​អាណិកជនចិន​និង​ដំណើរ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ភ្នែក​ឡើង​បាយ​អំពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​ខ្សែក្រ​វាត់​មួយ​ផ្លូវ​មួយ​បាន​ចាប់​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្រុង​រាំង​ហ្គូន​ដែល​ជា​ទីក្រុង​ធំ​ទី​១​របស់​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា សកម្មភាព​នេះ​មាន​ផែន​ការ​នឹង​ធ្វើ​ការ​វះ​កាត់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់​អ្នក​ជម្ងឺភ្នែក​ឡើង​បាយ​ដែល​មាន​ជីវភាព​ក្រី​ក្រ​ចំនួន​២០០នាក់​ក្នុង​តំបន់​នោះ។

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ