សេចក្កីប្រកាសអំពីការជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពរលូន​"ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវ​មួយ"បាន​ចេញផ្សាយថា ប្រទេស​ចិន​នឹងបើកធ្វើពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចូលពី​អន្តរជាតិ​​ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០១៨​ ខាងមុខនេះ
2017-05-15 17:22:58  cri  Web Editor:Wang
ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្កីប្រកាសអំពីការជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពរលូននៃយុទ្ធសាស្ត្រ"ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវ​មួយបានចេញផ្សាយ​ នេះគឺជា​សមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយ​នៃវេទិកាកំពូលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរាជាតិស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រ​"ខ្សែក្រវាត់មួយនិង​ផ្លូវ​មួយ"​។​ ​តាមគំនិតផ្តួចផ្តើម​នេះ​ប្រទេស​ចិន​នឹងបើកធ្វើពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចូលពី​អន្តរជាតិ​​ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨​ ខាងមុខនេះ
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ