មហាសន្និបាត​លើក​ទី​៥​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១២​បាន​ស្តាប់​និង​ពិនិត្យ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​អំពី​របាយការណ៍​ការងារ​រដ្ឋាភិបាល
2017-03-16 10:33:30  cri  Web Editor:Ma Xiaoqing
     មហាសន្និបាត​លើក​ទី​៥​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​១២​បាន​ស្តាប់​និង​ពិនិត្យ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​អំពី​របាយការណ៍​ការងារ​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​លោក ​LiKeQiang​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​បាន​រាយការណ៍។​អង្គ​មហាសន្និបាត​បាន​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​នូវ​ការងារ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កិច្ច​ការ​រដ្ឋ​ចិន​នា​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ហើយ​យល់​ព្រម​លើ​ការ​ចាត់​ចែង​ជា​ទូ​ទៅ​នៃ​ការងារ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧​ ភារកិច្ច​ជា​គោលដៅ​ ការងារ​សំខាន់​និង​វិធានការ​គោល​នយោបាយ​ដែល​របាយការណ៍​រដ្ឋាភិបាល​បាន​លើក​ឡើង​ព្រម​ទាំង​សម្រេច​ថា​អនុម័ត​លើ​របាយការណ៍​នេះ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ