សន្និសីទលើក​ទី​៤នៃ​មហាសន្និបាត​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​និតីកាល​ទី​១២បាន​បិទសម័យ​ប្រជុំ
2016-03-16 10:07:25  cri  Web Editor:Li Zhanjing

សន្និសីទ​លើកទី​៤នៃ​មហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេស​ចិន​និតីកាល​ទី​១២​បាន​​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ​នូវ​របៀបវារៈផ្សេងៗ ហើយបាន​បិទសម័យ​ប្រជុំ​នៅ​វិមានសភាប្រជាជននៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​ទី​១៦ខែ​មិនា​។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ