មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បិទសម័យប្រជុំ​
2017-03-15 10:27:50  cri  Web Editor:Sun Lingling

 

      ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែមីនា មហាសន្និបាត​លើកទី  នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាលទី ១២ បានធ្វើ​សន្និសីទ​បិទសម័យប្រជុំ​នៅ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន ហើយ​បោះឆ្នោត​សម្រេចលើ​ពង្រាងច្បាប់​នៃ​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​ចំនួន  គឺ​អំពី​របាយការណ៍​ការងារ​រដ្ឋាភិបាល សភាពការណ៍​អនុវត្ត​ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​សង្គមកិច្ច​ជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​សង្គមកិច្ច​ជាតិ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧ របាយការណ៍​ការងារ​របស់​តុលាការ​ប្រជាជន​កំពូល របាយការណ៍​ការងារ​របស់​សាលាអយ្យការ​ប្រជាជន​កំពូល ហើយ​បោះឆ្នោត​សម្រេចលើ​ពង្រាងច្បាប់​គោលការណ៍​ជាទូទៅ​នៃ​រដ្ឋប្បវេណី​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតុចិន​ជាដើម 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ