ថ្ងៃ​ទី២៤​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​នៅ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​
2016-03-24 16:14:31  cri  Web Editor:Sun Lingling
    ​​​ថ្ងៃ​ទី២៤​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​នៅ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ