សន្និសីទ​លើកទី ៥ នៃ​សភា​ប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១២ បាន​ពិនិត្យ​និង​កំណត់យក​នៃ​គំរោង​លើកឡើង​ចំនួន ៤១៥៦ ច្បាប់
2017-03-14 14:22:41  cri  Web Editor:Xu Xiaoxia
    ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែមីនា អ្នកសារព័ត៌មាន​បាន​ដំណឹង​ពី​សន្និសទ​លើកទី ៥ នៃ​សភា​ប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១២ ឲ្យ​ដឹងថា គិត​រហូតដល់​ម៉ោង ៥ ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី ៧ ខែមីនា គណៈកម្មាធិការ​លើកគំរោង​នៃ​សភា​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេស​ចិន​ទទួលបាន​ទទួល​គំរោង​ចំនួន ៥២១០ ច្បាប់ ហើយ​បាន​ពិនិត្យ​និង​កំណត់យក​គំរោង ៤១៥៦ ច្បាប់ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ