ទឹកធ្លាក់​កក​នៃ​ទន្លេ​លឿង​ (ថតនៅ​ថ្ងៃទី ១៦ ​ធ្នូ ​២០១៤)
2014-12-17 09:34:56  cri  Web Editor:Deng Qian

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ