ទីធ្លា​Tiananmen​បាន​រៀប​តាំង​លម្អ​ផ្កា​ចំរុះ​ពណ៌​ ដើម្បី​ស្វាគមន៍​អបអរ​ទិវាថ្ងៃ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ
2014-05-02 17:30:54  cri  Web Editor:Li Zhanjing

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ