ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣
2023-01-01 14:35:44cri
Share with:

ថ្ងៃទី៣០ខែធ្នូឆ្នាំ២០២២មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៧៧បានអនុម័ត

លើថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣គឺ៣ពាន់៣រយ៩៦លានដុល្លារអាមេរិកដែលច្រើនបន្តិតជាងថវិកា

ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ដែលសរុបគឺ៣ពាន់១រយ២២លានដុល្លារអាមេរិក។

ថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំនៃដំណើរការ

របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ក្រៅពីថវិកាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមានថវិកាសម្រាប់

គាំពារសន្តិភាពផងដែរ។

ឆ្នាំសារពើពន្ធនៃថវិកាសម្រាប់គាំពារសន្តិភាពគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំហេតុដូច្នេះមហាសន្និបាតអនុម័តលើថវិកាសម្រាប់គាំពារបន្តិភាពគឺនៅរដូវក្តៅជារៀងរាល់

ឆ្នាំ។សមាមាត្របង់ប្រាក់ឲ្យថវិកាប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបែងចែកនិងកំណត់តាម

សមត្ថធភាពនៃគ្រប់ប្រទេស។សមាមាត្របងប្រាក់នៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំនិងថាវិកាសម្រាប់គាំពារ

សន្តិភាពនឹងកែសម្រួលម្តងក្នុងរយៈ៣ឆ្នាំ៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស
ព័ត៌មានរូបភាព ច្រើនទៀត >