លោក ​WANG ​Gengnian​
2017-03-22 09:20:00  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​WANG ​Gengnian​

អគ្គនាយក​និងជា​និពន្ធនាយក​នៃ​វិទ្យុអន្តរជាតិចិន​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ