លោក ​គឹម​ គុណវឌ្ឍ​
2017-03-22 09:17:58  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​គឹម​ គុណវឌ្ឍ​

អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ