លោកស្រី ​Stella ​Hu​
2017-03-22 09:16:51  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោកស្រី ​Stella ​Hu​                 

អគ្គនាយក​នៃ​ក្រុមហ៊ុន ​NZC ​Media ​Group ​Ltd​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ