លោក ​KATO​ Yasushi​
2017-03-22 09:15:02  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​KATO​ Yasushi​

សមាជិក​គ្រោង​ផែនការ​នៃ​ផ្នែក​អន្តរជាតិ​នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​ក្យូដូ​ជប៉ុន​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ