លោក ​Bayarsaikhan ​BIDER​
2017-03-22 09:12:55  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​Bayarsaikhan ​BIDER​

អគ្គនាយក​វិទ្យុជាតិ​ម៉ុងហ្គោលី​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ