លោក ​Khurshid ​Ahmed ​MALIK​
2017-03-22 09:08:33  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​Khurshid ​Ahmed ​MALIK​

អគ្គនាយករង​នៃ​វិទ្យុជាតិ​ប៉ាគីស្ថាន​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ