សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក 
2016-03-24 14:56:46  cri  Web Editor:Sun Lingling

សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ