សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក ​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​
2016-03-24 14:53:37  cri  Web Editor:Sun Lingling

សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក ​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ