លោក​Li Zhaoxing ប្រធាន​សមាគម​ការទូត​សាធារណៈ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន
2016-03-23 15:58:57  cri  Web Editor:Zhai Qianqian

លោក​Li Zhaoxing ប្រធាន​សមាគម​ការទូត​សាធារណៈ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ