អង្គប្រជុំ​ដែល​អញ្ជើញ​ចូលរួម​​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​BOAO
2016-03-23 15:54:25  cri  Web Editor:Zhai Qianqian

អង្គប្រជុំ​ដែល​អញ្ជើញ​ចូលរួម​​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​BOAO

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ