• លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​សម្តេច​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​កម្ពុជា 2016YY03MM24DD
• លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​នៅ​សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​ 2016YY03MM24DD
• លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​សម្តេច​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ 2016YY03MM24DD
• សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក  2016YY03MM24DD
• សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​បាន​សម្ពោធ​បើក ​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ប្រធានបទ​ 2016YY03MM24DD
• ថ្ងៃ​ទី២៤​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​នៅ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​ 2016YY03MM24DD
• ទីតាំង​រៀបចំ​​​វេទិកា​BOAO 2016YY03MM23DD
• ឯកឧត្តម​ គឹម​ គុណវឌ្ឍ​ អគ្គនាយក​​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​សន្និសីទតុមូល​នៃមគ្គុទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន 2016YY03MM23DD
• លោក​Li Zhaoxing ប្រធាន​សមាគម​ការទូត​សាធារណៈ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ក្នុង​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន 2016YY03MM23DD
• អង្គប្រជុំ​ដែល​អញ្ជើញ​ចូលរួម​​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​BOAO 2016YY03MM23DD
• ទិដ្ឋភាព​សន្និសីទ​តុមូល​នៃ​មគ្គទេ្ទសក៍​ប្រព័ន្ធ​សារ​ព័ត៌មាន​របស់​វេទិកា​BOAO 2016YY03MM23DD
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ