ព័ត៌មាន​ចិន​និង​អាស៊ាន
2018-04-17 11:22:55  cri  Web Editor:Liu

- តាម​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ ​ការ​នាំចេញ​អង្ករ​របស់​ប្រទេស​ថៃ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​កើនឡើង​ដល់​១០លាន​តោន។
- ប្រទេស​ថៃ​យកចិត្តទុកដាក់​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​នូវ​វិវាទពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​អាមេរិក។

- ​ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ​វៀតណាម​គម្រោង​ទារពន្ធដារ​សម្រាប់​រថយន្ត​និង​អចលនទ្រព្យ​។

- ​ព្រំដែន​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​វៀតណាម​ក្នុង​ភូមភាគ​ស្វ័យត​ជនជាតិ​ជួងក្វាំងស៊ី​កសាង​ប្រព័ន្ធ​បង្ក​និង​គ្រប់​គ្រង​រត់ពន្ធ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ