អ្នក​បង្រៀន​ភាសា​ចិន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​៖នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ ចេះ​ភាសាចិន​ជា​យាន​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ
2018-04-16 14:58:03  cri  Web Editor:Liu

    នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ ​យុវជនជាង​៨០​នាក់​ដែល​មកពី​ប្រទេស​ថៃ​កំពុង​ធ្វើ​ទេសចរណ៍​​និង​រៀន​សូត្រ​នៅ​ភ្នំLonghuខេត្តJiangxiប្រទេស​ចិន​។​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​អប់រំ​ផ្នែក​ភាសា​ចិន​​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​អំឡុងពេល​នោះថា​ ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​រវាង​ប្រទេស​ថៃ​និង​ចិន​កាន់តែ​ញឹកញប់​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ​ ​ប្រទេស​ថៃ​មាន​តម្រូវ​ការ​ធនធាន​មនុស្ស​ចេះ​ភាសា​ចិន​ជា​បន្ទាន់ ​ការ​ចេះ​និយាយ​ភាសាចិន ​អាច​ទាក់ទង​ជា​មួយ​ជនជាតិ​ចិន​បាន​ក្លាយទៅ​ជា​យាន​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​ស្វែង​រក​ការងារធ្វើ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ