សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ទាំងមូល​ប្រហែលនឹង​ខាតបង់​ប្រាក់​ចំនួន ៤៧​ម៉ឺនលាន​ដុល្លារអាមេរិក​ដោយសារ​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក
2018-03-13 17:53:02  cri  Web Editor:Xu
    ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា អ្នកវិភាគ​សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក​បានព្រមាន​ថា បើ​រដ្ឋាភិបាល​លោកត្រាំ​បង្កសង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​យ៉ាងទូលំទូលាយ នោះ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ការខាតបង់​ខាងសេដ្ឋកិច្ច​ទូទាំងពិភពលោក​នឹងមាន​លទ្ធភាព​ដល់ ៤៧​ម៉ឺនលាន​ដុល្លារអាមេរិក ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ