ប្រទេសកម្ពុជា​បង្កើត​នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេត​ព្រហ្មទណ្ឌ​ដើម្បី​ទប់ទល់​អ្នកគេចវេសពន្ធ
2018-03-13 17:52:14  cri  Web Editor:Xu
    ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា​តាមម៉ោងតំបន់ លោកអគ្គនាយក​នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​គយនិងរដ្ឋាករ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​បានប្រកាសថា អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និងរដ្ឋាករ​កម្ពុជា​បានបង្កើត​នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេត​ព្រហ្មទណ្ឌ ក្នុងតួនាទីជា​ប៉ូលិស្ត​ខាង​ពន្ធដារ ដើម្បី ទទួលខុសត្រូវ​ការស៊ើបអង្កេត​និង​ចោទប្រកាន់​អ្នករាយការណ៍ពន្ធ​មិនត្រឹមត្រូវ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ