ទំហំ​នៃការដាំ​ដើមអាភៀន​នៅមីយ៉ាន់ម៉ា​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ បានថយចុះ ២៥ ភាគរយ
2017-12-07 15:24:43  cri  Web Editor:Xu
    ថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​គ្រប់គ្រង​ការរីករាលដាល​គ្រឿងញៀន​នៃមីយ៉ាន់ម៉ា​និង​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​គ្រឿងញៀន​និង​បទឧក្រិដ្ឋ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​ប្រកាស​របាយការណ៍​ថា ឆ្នាំ ២០១៧ ទំហំ​នៃការដាំ​ដើមអាភៀន​នៅមីយ៉ាន់ម៉ា​គឺ​៤១០០០ ហិកតា បានថយចុះ ២៥ ភាគរយ​បើ​ប្រៀបធៀប​ឆ្នាំ ២០១៥ ៕
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ