លោក​ស៊ី ជីនភីង  ​ជួប​ពិភាក្សាការងារ​ជា​មួយ​លោកChoummaly Sayyasone អតីត​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស​បដិវត្តន៍​ប្រជាជន​ឡាវ​និង​ជា​អតីត​ប្រធានរដ្ឋ​ឡាវ

​លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធាន​រដ្ឋចិន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ

លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ចូល​រួម​ពិធី​ជប់លៀង​របស់​លោកBoungnang Vorachithអគ្គ​លេខាធិ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​បដិវត្តន៍​ប្រជាជនឡាវ​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ
More>>
ព័ត៌មាន
• ​លោក ស៊ីជីនភីង ប្រធាន​រដ្ឋចិន​ជួប​សន្ទនា​ជា​មួយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ
• លោក​Wang Yiរដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេសចិន​ថ្លែង​អំពី​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ចរបស់​លោក​ស៊ី ជីនីភីង​ ប្រធានរដ្ឋចិន​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​និង​ឡាវ
• លោក​ស៊ី ជីនភីង  ​ជួប​ពិភាក្សាការងារ​ជា​មួយ​លោកChoummaly Sayyasone អតីត​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស​បដិវត្តន៍​ប្រជាជន​ឡាវ​និង​ជា​អតីត​ប្រធានរដ្ឋ​ឡាវ
• លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​ប្រធាន​សភា​ឡាវ
• លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ចូល​រួម​ពិធី​ជប់លៀង​របស់​លោកBoungnang Vorachithអគ្គ​លេខាធិ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​មជ្ឈិម​បក្ស​បដិវត្តន៍​ប្រជាជនឡាវ​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ
• គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​នៃ​ប្រទេស​ឡាវ​នាំគ្នា​ពិភាក្សា​អំពី​អត្ថបទ​មាន​ដាក់​ឈ្មោះ​របស់​លោក​​ស៊ី​​ជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន
• លោក​ស៊ីជីនភីង​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​កុម្មុនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការ​ងារ​ជាមួយ​​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ឡាវ​និង​ជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ឡាវ
• លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ដល់​ទីក្រុង​វៀងចន្ទន៍​ ដើម្បី​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​​ផ្លូវ​រដ្ឋ​នៅ​ប្រទេស​ឡាវ
• លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​ប្រធាន​រដ្ឋ​វៀតណាម
• រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ឡាវថ្លែង​ថា​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ឡាវ​និង​ចិន​បាន​ជំរុញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​របស់​ឡាវ
• លោកស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​ប្រធាន​សភា​វៀតណាម
• លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិធីបញ្ចប់​ការ​សាងសង់និង​ប្រគល់​និងទទួល​វិមាន​មិត្តភាព​វៀតណាម–ចិននិង​ពិធី​បើក​ស្លាកមជ្ឈមណ្ឌល​វប្បធម៌​ប្រទេស​ចិន​ក្រុង​ហា​ណូយ
More>>