នាយកដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​ហ្វីលីពីន​បង្ហាញ​ថា​មាន​អ្នក​ទេសចរណ៍​ចិន​កាន់​តែ​ច្រើន​ធ្វើ​ទេសចរណ៍​នៅ​ហ្វីលីពីន​នឹង​នាំ​ឲ្យ​ម៉ាក​ផលិតផល​ល្បី​ៗ​លើ​ពិភពលោក​ចាប់​អារម្មណ៍​ដល់

ទី​ផ្សារ​ហ្វីលីពីន
2017-10-12 15:26:26  cri  Web Editor:Ma
  ពេល​កន្លង​ទៅ​នេះ ​លោកWandaTulfoTeoរដ្ឋមន្រ្តី​ទេសចរណ៍​ហ្វីលីពីន​បាន​ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​កំពូល​មិន​គិត​ពន្ធគយ​និង​ការ​លក់​រាយ​ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៧​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ថា ​ដោយ​សារ​មាន​អ្នក​ទេសចរណ៍​ចិន​កាន់​តែ​ច្រើន​ធ្វើ​ទេសចរណ៍​នៅ​ហ្វីលីពីន​ នឹង​នាំ​ឲ្យ​ម៉ាក​ផលិតផល​ល្បី​ៗ​លើ​ពិភពលោក​កាន់​តែ​ច្រើន​វិនិយោគ​នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ