សន្និសីទ​តុ​មូល​នាយក​មហាវិទ្យាល័យ​សិល្បៈ​ចិន​និង​អាស៊ាន​បំផុស​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​NanNing
2017-09-13 16:31:01  cri  Web Editor:Ma
  ក្នុង​វេទិកា​វប្បធម៌​ចិន​និង​អាស៊ាន​លើក​ទី​១២​ដែល​បាន​ធ្វើ​នៅ​ទី​ក្រុង​NanNingប្រទេស​ចិន ​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នៃ​ស្ថាប័ន​វប្បធម៌​មាន​ពាក់​ព័ន្ធ​និង​នាយក​មហាវិទ្យាល័យ​សិល្បៈ​នៃ​ប្រទេស​ចំនួន​១០​រួម​មាន​ប្រទេស​ចិន​និង​អាស៊ាន​បាន​បំផុស​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​NanNingនៃ​សន្និសីទ​តុ​មូល​រវាង​នាយក​មហាវិទ្យាល័យ​សិល្បៈ​ចិន​និង​អាស៊ាន​ ​ដើម្បី​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់រំ​ផ្នែក​វប្បធ៌ម​និង​សិល្បៈ​ជាតិ​ចិន​និង​អាស៊ាន​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ