ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ចរាចរណ៍​ទំនិញ​ស្រស់​តាម​ទូ​ក្លាសេ​ទៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង
2017-09-13 16:30:19  cri  Web Editor:Ma
 ថ្ងៃ​ទី​១២​ខែ​កញ្ញា ​វេទិកា​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ចរាចរណ៍​ទំនិញ​ស្រស់​តាម​ទូ​ក្លាសេ​ទៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​លើក​ទី​១​នៃ​ពិព័រណ៍​ចិន​និង​អាស៊ាន​បាន​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​NanNingប្រទេស​ចិន។​តំណាង​នៃ​សហគ្រាស​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​ ថៃ​និង​វៀតណាម​ជា​ដើម​សរុប​ចំនួន​១២០​នាក់​បាន​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​គំនិត​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ចរាចរណ៍​ទំនិញ​ស្រស់​តាម​ទូ​ក្លាសេ​ទៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង ​ដោយ​បាន​កសាង​វេទិកា​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​តាម​ទូ​ក្លាសេ​សម្រាប់​ឲ្យ​សហគ្រាស​អភិវឌ្ឍ​ទី​ផ្សារ​របស់​ខ្លួន។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ