លោក​ចាំងកាវលី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធី​សម្ពោធបើក​ពិព័រណ៍​ចិន​និង​អាស៊ាន​ព្រមទាំង​ថែ្លង​សុន្ទរកថា​សំខាន់​
2017-09-13 15:08:55  cri  Web Editor:Wei

    

     ព្រឹក​ថៃ្ង​ទី១២​ ខែ​កញ្ញា​ ពិព័រណ៍​ចិន​និង​អាស៊ាន​លើក​ទី១៤​និង​សន្និសីទ​កំពូល​ធុរកិច្ច​និង​វិនិយោគទុន​ចិន​និង​អាស៊ាន​បាន​សម្ពោធ​បើក​នៅ​ក្រុង​ណាននីង​ ភូមិភាគស្វយ័ត​ក្វាំងស៊ី។​លោក​ចាំងកាវលី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ចិន​បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធី​សម្ពោធ​បើក​ពិព័រណ៍​ចិន​និង​អាស៊ាន​ព្រមទាំង​ថែ្លង​សុន្ទរកថា​សំខាន់​៕​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ