ការ​ចំណាយ​​របស់​ប្រជាជន​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​ប្រែពី​ទំនិញ​ទូទៅ​ជាំ​ផលិតផល​លំហែកាយ

2017-08-13 15:05:10  cri  Web Editor:Liu

    ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា លោក​Suhariyanto​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ស្ថិតិ​មជ្ឈិម​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​អះអាងថា ​ការ​ប្រើបាស់​​​របស់​ប្រជាជន​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​ប្រែ​ពី​ទំនិញ​ទូទៅ​ទៅ​ជា​ផលិតផល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​លំហែកាយ​ទាំង​នោះ។លោក​បាន​មាន​ប្រសាសន៍ថា​ ​សកម្មភាព​លំហែកាយ​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​​របស់​ប្រជាជន​កំពុង​កើន​ឡើង ​នេះ​បាន​បង្ហាញថា​ ​ប្រជាជាន​កំពុង​ចាប់​ផ្តើម​ពិចារណា​ពីបែបបទ​រស់​នៅ​របស់​ខ្លួន។

    លោក​FaisalBasri​អ្នក​សងេ្កតការណ៍​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​សម្គាល់​ថា ​ដោយ​មកពី​បែបបទ​​រស់​នៅ​នៃ​ក្រុម​មនុស្ស​​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ខ្ពស់​មាន​ការ​ប្រែប្រួល ​ដូច្នេះ ​បែបបទ​ចំណាយ​ក្នុង​​សង្គម​ឥណ្ឌូនេស៊ី​កំពុង​កែ​ប្រែ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ