មេរៀន​ទី៣៦៥​-អំពី​ពាក្យ​តែងតែ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ភាសាចិន​ ភាគទី៧៨​
2017-07-19 10:15:52  cri  Web Editor:Sun

气候    

អាកាសធាតុ

 

气话    

ពាក្យសម្តីពេលមានកំហឹង

 

气孔    

រន្ធខ្យល់

 

气流    

ចរន្តខ្យល់

 

气派    

រចនាបថ ឬ ស្តាយ(style)

 

气泡    

ពពុះ

 

气色    

ទឹកមុខ

 

气势    

អានុភាព ឬ កម្លាំងដែលបង្ហាញចេញ

 

气体    

ឧស្ម័ន

 

气味    

ក្លិន

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ