មេរៀន​ទី៣៦៣​-អំពី​ពាក្យ​តែងតែ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ភាសាចិន​ ភាគទី៧៦​
2017-07-10 10:31:06  cri  Web Editor:Sun

平手    

មិនឈ្នះមិនចាញ់ ស្មើដៃគ្នា

平台    

វេទិកា

平坦   

 រាបស្មើ

平稳    

នឹងនរ

平息    

រម្ងាប់

平行    

ស្រប

平庸    

ធម្មតា

平原   

 វាលទំនាប

评比    

វាយតម្លៃនិងដាក់ពិន្ទុ

评定    

វិនិច្ឆ័យ

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ