កម្មវិធី​​ផ្សាយ​ជា​ខេមរភាសា​របស់​វិទ្យុ​អន្តរជាតិចិន​​តាម​រលក​AM​កាលពី​ថ្ងៃទី១០​ខែកក្កដា
2017-07-10 16:51:21  cri  Web Editor:Liu

កម្មវិធី​​ផ្សាយ​ជា​ខេមរភាសា​របស់​វិទ្យុ​អន្តរជាតិចិន​​តាម​រលក​AM​កាលពី​ថ្ងៃទី១០​ខែកក្កដា
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ