មេរៀន​ទី៣៦១​-អំពី​ពាក្យ​តែងតែ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ភាសាចិន​ ភាគទី៧៤​
2017-06-21 13:12:01  cri  Web Editor:Sun

泡沫    

ពងទឹក ឬ ពពុះ

 

陪伴    

កំដរ

 

陪同    

អមដំណើរ

 

陪葬    

មនុស្សឬវត្ថុដែលបញ្ចុះជាមួយសព

 

培土    

ចូកដីថែមនៅគល់រុក្ខជាតិ

 

培训    

បង្វឹកបង្ហាត់

 

培养    

បណ្តុះបណ្តាល

 

培育    

បណ្តុះ

 

赔本    

ខាតដើម

 

赔款    

សងប្រាក់

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ