ប្រទេស​ចិន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ជា​មួយ​បណ្តា​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​និង​ខាង​កើត​ចំនួន​១៣​
2017-06-06 15:34:32  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ង​ទី៥​ ខែ​មិថុនា​ អ្នកសារព័ត៌មាន​បាន​ដំណឹង​ពី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅនេះ​ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ខាង​ផែ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​និង​ខាង​កើត​បាន​ជំរុញ​ទៅមុខ​យ៉ាង​រឹងមាំ​  បច្ចុប្បន្ននេះ​ប្រទេស​ចិន​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវ៉ាត់​មួយ​និង​ផ្លូវ​មួយ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចំនួន​១៣​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​អឺរ៉ុប​កណ្តាល​និង​ខាង​កើត​ធ្វើឲ្យ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​វិនិយោគទុន​រវាង​ភាគី​ទាំងពីរ​បាន​កើនឡើង​ឥត​ឈប់ឈរ៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ