កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៥​នៃ​មហាសន្និបាត​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​តី​១២​បាន​ធ្វើ​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌មាន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​សភា​ទាំង​២​ ​និង​បាន​អញ្ជើញ​លោក​វ៉ាង​អ៊ី​រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស​ចិន​ឲ្យ​ចូលរួមការ​​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំង​ក្នុង​និង​បរទេស​​អំពី​គោល​នយោបាយ​ការ​ទូត​និង​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ប្រទេស​ចិន​។
2017-03-09 10:29:20  cri  Web Editor:Wang Xing

      ថ្ងៃទី​៨​ខែ​មីនា​ ​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៥​នៃ​មហាសន្និបាត​សភាតំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​តី​១២​បាន​ធ្វើ​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌មាន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​សភា​ទាំង​២​ ​និង​បាន​អញ្ជើញ​លោក​វ៉ាង​អ៊ី​រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស​ចិន​ឲ្យ​ចូលរួមការ​​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំង​ក្នុង​និង​បរទេស​​អំពី​គោល​នយោបាយ​ការ​ទូត​និង​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ប្រទេស​ចិន​។

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ